دانش آموزان دبستان صدرا 2 هرساله با کسب مقام های برتر در زمینه های مختلف ورزشی، علمی ،قرآنی و هنری همواره پییشتاز بوده است

        ورزشی             برگزیدگان علمی                 برترین های قرآنی