جشن تکلیف پایه سوم
دبستان صدرا با حضور اولیاء و مدیریت محترم مؤسسه